Кафедра інформатики

Завідувач
Глибовець Микола Миколайович
доктор фізико-математичних наук, професор

Корпус 1, кімната 302
(044) 463 69 85
Публікації Глибовця М. М

Методист
Світлана Антонівна Мелещенко

корпус 1, кімната 302
(044) 463 69 85

Бучко Олена Андріївна
старший викладач


Гороховський Семен Самуїлович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Гломозда Дмитро Костянтинович
кандидат технічних наук, старший викладач


Гулаєва Наталія Михайлівна
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач


Кирієнко Оксана Валентинівна
старший викладач


Ковалюк Тетяна Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент


Кривонос Юрій Георгійович
доктор фізико-математичних наук, професор

 

Ляшко Володимир Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Мейтус Володимир Юлійович
доктор фізико-математичних наук, доцент


Норкін Богдан Володимирович
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач


Пархоменко Георгій Вікторович

старший викладач


Тригуб Олександр Семенович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Франчук Олег Васильович
кандидат технічних наук, доцент


Шабінський Антон Сергійович
асистент

 

Анотації курсів

 

Практика (СОСЕІ:система обробки соціальної і економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.

 

Економічна інформатика-2 (системи обробки соціально-економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.

 

Інформатика-1
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.

 

Програмне забезпечення ПЄОМ
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.

 

Програмування
Основи програмування та розробки алгоритмів. Основні елементи мови Паскаль. Базова техніка програмування.

 

Мови програмування
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми ” Програмна інженерія” , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.

 

Алгоритми і структури даних
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв’язку різного роду практичних задач.

 

Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.

 

Практика дослідницька
1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, ресурсів Internet тощо. Дослідження програмних продуктів – пакету прикладних програм або мережних ресурсів, анотування і реферування вивченого програмного продукту, складання звіту, створення та проведення презентації вивченого програмного продукту. 2. Закріплення на практиці набутих теоретичних знань у такій галузі інформаційних технологій, як бази даних і знань.

 

Комп`ютерна графіка
Вивчення алгоритмів синтезу зображень і засобів їхнього відтворення з використанням сучасної комп’ютерної техніки.

 

Алгоритми паралельних обчислень
Моделі паралельних обчислень. Аналіз ефективності паралельних алгоритмів, паралельні алгоритми розв’язання класичних модельних задач обчислювальної математики, штучного інтелекту, мережних технологій тощо.

 

Функціональне програмування
Структура програми на Ліспі, її основні оператори, класифікація вмонтованих функцій за типами, засоби обробки масивів, створення рекурсивних програм. Обробка простих і складних списків, дерев, обчислення рекурсивних функцій, породження комбінаторних об’єктів, обробка текстової інформації, файлові операції.

 

Методи та засоби обробки інформації
Основні математичні методи обробки і використання інформації, одержаної при дослідженні й вивченні різних процесів та явищ. Статистичні методи обробки первинної інформації, різні методи оцінювання параметрів розподілів, одновимірна та багатовимірна регресія, моделі часових рядів, кластерний аналіз.

 

Основи комп`ютерних алгоритмів
Методика побудови комп’ютерних алгоритмів. Математичний апарат аналізу алгоритмів, поняття ефективності алгоритмів, базові алгоритми розв’язання типових класів задач. Основні методи розв’язання задач: «розділяй і пануй», бектрекінг, символьні обчислення, використання евристик.

 

Логічне програмування
Мова Пролог. Структура програми на Пролозі, засоби представлення знань, поняття рекурсії, циклу, бектрекінгу. Представлення баз даних у Пролозі, довга арифметика, алгоритми на графах, синтаксичні перетворювачі, математичні ігри.

 

Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем
Структура банку й основні банківські операції, їхня автоматизація та інформатизація. Адаптація і подальше розширення САБ. Експлуатація автоматизованої банківської системи «СКАРБ».

 

Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем
Структура банку й основні банківські операції, їхня автоматизація та інформатизація. Адаптація і подальше розширення САБ. Експлуатація автоматизованої банківської системи «СКАРБ».

 

Комп`ютерна вірусологія
Віруси, троянські коні, черв’яки. Проявлення вірусів. Загальні рекомендації щодо запобігання вірусному зараженню. Класифікація антивірусних програм. Засоби зберігання та відновлення інформації.

 

Оглядові лекції
Повторення та систематизація знань ,набутих студентами.

 

Організація баз даних і знань
Інформаційна модель концептуального рівня. Поняття бази даних. Основні властивості. Реляційна модель бази даних. Основні мовні моделі. Логічне проектування баз даних. Бази знань, експертні системи та інші застосування.

 

Системи та інструментальні засоби програмування
Ознайомлення із сучасними технологіями візуального й об’єктно-орієнтованого програмування і набуття практичних навичок створення навчальних пакетів.

 

Курсова робота 4р
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

Управління програмними проектами
Планування проекту, оцінки вартості і планування. Засоби управління проектом. Фактори, що впливають на продуктивність і успіх. Метрики продуктивності. Аналіз можливостей і ризиків. Планування змін. Управління очікуваннями. Управління випуском продукції та конфігурацією. Стандарти процесу розроблення програмного забезпечення і реалізації процесу. Контрактні узгодження та інтелектуальна власність. Підходи до супроводу і довгострокового розроблення програмного забезпечення. Приклади реальних промислових проектів.

 

Економічна інформатика – 2 (системи обробки соціально-економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.

 

Комп`ютерні аналітичні програми
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).

 

Інформаційні системи та структури даних
Фізичні основи взаємодії електромагнітного випромінювання з твердим тілом. Міжзонні переходи, екситонні явища, домішкові переходи. Взаємодія електромагнітних хвиль з вільними носіями заряду у твердому тілі з дефектами та коливаннями кристалічної ґратки. Основні методи оптичних досліджень твердого тіла: спектроскопія поглинання та відбиття, люмінесценція, комбінаційне розсіяння, розсіяння Мандельштама–Бриллюена, мессбаурівська спектроскопія. Експериментальні засоби спектроскопічних досліджень твердого тіла: спектральні прилади, джерела світла, системи реєстрації, поляризаційні методи вимірювання.

 

Архітектура інформаційних управляючих систем
Архітектура системи як сукупність взаємопов’язаних інфраструктур. Основні поняття агентних технологій, архітектура багатоагентних систем, прийняття рішень в агентних системах, проблеми платформи реалізації, оцінки складності задач проектування агентів, мобільні обчислення та агенти.

 

Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

Розподілені обчислення
Різні аспекти розподілення обчислень: просторовий, часовий, функціональний і сематичний. Моделі та методи, пов’язані з основними елементами розподілення: керування, зв’язок і ресурси. Шляхи досягнення основних цілей розподілених обчислень і систем: зв’язок користувачів із ресурсами, прозорість доступу, відкритість і масштабність.

 

Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.

 

Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.

 

Компонентно-орієнтоване програмування
Методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному та збірковому програмуванні: методи нагромадження й організації повторного використання компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур і бібліотеках класів; підтримка каркасів і багатоваріантних та вбудованих модулів; механізми перевикористання наборів компонентів і візуального програмування; моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Найсучасніші засоби програмної інженерії щодо нагромадження і застосування програмістського досвіду та ведення проекту на всіх етапах і стадіях життєвого циклу програмного продукту.

 

Основи квантових обчислень
Поняття квантової частки, опис і вимірювання її стану. Квантовий протокол передавання ключа Беннета-Брасарда. Системи з багатьох квантових часток і їхня еволюція. Заплутані стани. Парадокс Ейнштейна-Подольського-Розена. Теорія зворотних обчислень. Зв’язок квантових і класичних обчислень. Квантові вентил і схеми, їхні повні базиси. Щільне кодування і телепортація. Квантова машина Тюрінга. Складнісні класи BQP і EQP. Квантові алгоритми Дойча і Джози, Саймона, Гровера, Шора. Обмеження і проблеми квантових обчислень.

 

Охорона праці в галузі
Характеристики роботи комп’ютерів з точки зору ергономіки, охорони та гігієни праці, а також фактори, що впливають на функціональний стан користувачів. Аналізується система «людина – комп’ютер – середовище», формулюється концепція гармонізації взаємодії елементів цієї системи. Наводяться сучасні дані із законодавчих та нормативних документів щодо охорони праці користувачів комп’ютерів.

 

Прикладне програмування
Сучасні системи програмування: Free Software Foundation і проект GNU. «GNU Compiler Collection». Програмні засоби для контролю породження виконавчих файлів. GDB-відладчик рівня вхідної мови для C, C++. Бібліотека C++ для статистичних обчислень, генерації випадкових чисел. GNU Pascal. GNU Prolog.

 

Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.

 

Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.

 

Методи розробки програмних систем
Проблеми розробки складних програмних систем, фази розробки програмного забезпечення. Об’єктна модель програмного забезпечення та її використання в об’єктно-орієнтованому програмуванні, проектуванні й аналізі. Дослідження моделей об’єктів, принципів їхньої взаємодії, моделей класів, відношень між класами й об’єктами, зокрема ієрархії класів і об’єктів. Діаграми класів та об’єктів, методи і засоби специфікації програмного забезпечення. Проблеми застосування проектних шаблонів і каркасів прикладних програм до проектування програмного забезпечення. Розробка навчального програмного проекту.

 

ДЕК
Державна атестація, що передбачає контроль у вигляді державних іспитів та захист кваліфікаційних дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.

 

Машинне навчання
Самостійні дослідження з обраної тематики під керівництвом одного з викладачів кафедри.

 

Аналіз даних
Загальна проблематика розподілених систем, методи та засоби розв’язання основних задач у цій області. Загальна класифікація операційних систем, їхня архітектура й порівняльний аналіз. Розподілена система та її основні властивості. Моделі «клієнт-сервер», «центральний координатор» і «розподілене узгодження». Використання та управління ресурсами комп’ютерів у розподілених системах. Інструментальні засоби створення багатоланкових розподілених додатків на основі таких технологій, як MIDAS, RPS, CORBA та інші. Розв’язання репрезентативних задач.