Кафедра мультимедійних систем

Завідувач
Володимир Васильович Бублик
кандидат фізико-математичних наук, доцент

корпус 1, кімната 204
(044) 425 77 53
boublik@ukma.kiev.ua

Методист Ядвіга Францівна Розбицька

корпус 1, кімната 204
(044) 425 77 53
dmms@ukma.kiev.ua


Афонін Андрій Олександрович
доцент, кандидат фізико-математичних наук


Борозенний Сергій Олександрович

старший викладач


Вовк Наталія Євгенівна
старший викладач, випускник НаУКМА


Завадський Ігор Олександрович
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач


Ковальський Ігор Петрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Костюк Олександр Олександрович

старший викладач


Олецький Олексій Віталійович

кандидат технічних наук, доцент


Пєчкурова Олена Миколаївна
старший викладач

 

Анотації курсів

 

Основи інтернет бізнесу
Можливості, пов’язані з використанням Інтернету для ведення бізнесу. Типові системи електронної комерції. Веб-сайт як інструмент Інтернет-бізнесу. Просування веб-сайту. SEO (пошукова оптимізація). Реклама в Інтернеті.

 

Техніка ділових презентацій
Презентація – це комунікативний процес, тобто передача інформації певній аудиторії з певною метою і у певній формі. Презентація – випробуваний засіб привернути увагу, мета презентації – переконати чи навчити аудиторію. Головне правило презентації – довести слухачеві, як за допомогою предмету презентації він може поліпшити своє життя. Мистецтво презентації ставлять на одне з перших місць серед навичок, необхідних керівникові. Надзвичайно важливо вміти обґрунтувати, що Ваша ідея гідна підтримки, або що Ваш продукт варто купувати. Не кажучи вже про те, як важливо вміти надихнути підлеглих на гарну роботу.

 

Обробка зображень
Забезпечення якісної базової підготовки фахівців в області цифрової обробки зображень і суміжних областях, а саме: видавнича та поліграфічна галузі, мультимедійні технології, Web-дизайн, тощо. Студенти здобувають основні знання та навички роботи з різними типами зображень, фотографією, а також основи дизайну і роботи зі шрифтами. Результатом праці студентів стане низка художніх, композиційних і дизайнерських розробок (плакатів, листівок тощо), створених за всіма технологічними нормами та вимогами.

 

Об`єктно-орієнтоване програмування
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм узагальненого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) і ієрархічного (об’єктно-орієнтованого) програмування у їхньому розвитку і взаємозв’язку. В основі вивчення – поняття типу, функції, зокрема узагальненої, об’єкта і класу, зокрема параметризованого; проблеми довизначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.

 

Процедурне програмування (на базі Сі/Сі++)
Курс процедурного програмування мовами Сi і Сi++ слугує двом основним цілям. По-перше, це оволодіння іншою, в порівнянні із реалізованою у мові Паскаль, моделлю обчислень, а саме – машинно-залежною, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. По-друге, закладається підвалини переходу в об’єктно-орієнтовану парадигму програмування, зокрема засобами мови Сi++. Особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам’яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, передачі параметрів і результатів, механізмів розширення та довизначення області дії функцій і операцій.

 

Методи об`єктно-орієнтованого програмування
Сучасні методи розробки програмного забезпечення, здатного налаштовуватися на нові умови і вимоги, що виникають під час його експлуатації. Розробка обґрунтованої ієрархії класів і об’єктів, визначення методів класу і службових функцій, обґрунтування інтерфейсу та його розмежування з реалізацією. Важливим аспектом ієрархії слугує обґрунтування співвідношення між агрегацією і успадкуванням, зокрема розмежування успадкування інтерфейсу й успадкування реалізації. Віртуальні функції і різні методи реалізації поліморфізму. Типові патерни проектування та інші засоби підвищення надійності програмного коду. Вивчення курсу супроводжується розробкою навчальних програмних проектів.

 

Проблеми програмної інженерії
Мета курсу полягає в розвитку і закріпленні вміння самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії. Оволодіти методами аналізу і рецензування програмного коду , складенного на основі об”єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців.

 

Технологія XML
Технологія XML як стандарт для створення нових мов розмітки документів та як засіб інформаційного моделювання предметних областей. Застосування XML в інформаційних системах, зокрема в Internet. Виконання практичного Internet-проекту, основні цілі якого – розробка на основі специфікацій XML власної мови опису документів і створення на базі цієї мови власної інформаційної системи в обраній предметній області.

 

Програмування на основі .NET
Метою курсу є вивчення теоретичних основ та формування практичної бази сучасних технологій об’єктно-орієнтованого програмування на платформі Microsoft.NET. В курсі будуть розглянуті такі темі: Робота з файлами, серіалізація об’єктів, робота с XML, програмування в .NET з використанням SQL Server, ADO.NET. Технологія Language Integrated Queries (LINQ), Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Silverlight, ASP.Net. Вступ в Windows Communication Foundation, вступ в Windows Workflow Foundation.

 

Електронні видання
Сучасні технічні та програмні засоби створення електронних видань, зокрема Desktop publishing, використання яких дає можливість підготувати видання будь-якого змісту як для якісного друку, так і для використання в електронному вигляді (в мережі Internet і на електронному носії). Результатом роботи студента стане власне видання, збережене в електронному вигляді з дотриманням усіх технологічних норм і вимог, для подальшого використання та розповсюдження.

 

Технології мультимедіа
Сучасні програмні й технічні засоби створення, обробки, зберігання та передавання мультимедійних складових, а також розробка мультимедійних сценаріїв і створення комплексних мультимедійних застосувань. Студенти здобувають основні знання та навички роботи з графічними даними, відео, аудіо, анімацією, програмами створення мультимедійних додатків. Результатом роботи студентів стане власний мультимедійний проект.

 

Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

Веб-програмування
Організація веб-орієнтованих інформаційних систем на основі клієнт-серверної архітектури. Програмування на стороні клієнта: HTML, CSS, JavaScript, AJAX. Основи програмування бізнес-логіки: PHP, огляд інших мов веб-програмування. Веб-застосування та бази даних. Виконання практичного проекту, спрямованого на побудову трирівневого веб-застосування.

 

Інтелектуальні системи
Основні підходи до побудови програмних систем, що мають певні риси штучного інтелекту і здатні розв’язувати задачі, які можна віднести до недостатньо формалізованих. Основні моделі подання знань; методи логічного виведення; евристичний пошук; ігрові задачі;; нейронні мережі; основні підходи до машинного навчання і пошуку закономірностей.

 

Розробка програмного забезпечення (груповий проект)
Курс присвячено викладенню принципів, моделей і методів, що використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів. Вивчається повний цикл розробки програмних систем, починаючи з організації процесу конструювання та закінчуючи тестуванням і впровадженням. Розглядаються методи аналізу та проектування програмних систем, основи й моделі об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем, а також моделі реалізації таких систем; структурне, функціональне й об’єктно-орієнтоване тестування програмного забезпечення; уніфікована мова моделювання (UML). Вивчається уніфікований процес розробки об’єктно-орієнтованих програмних систем і загальні керування програмним проектом. Курс супроводжується практичною реалізацією навичок, а принципи саме: розробкою навчальних програмних проектів невеликими групами студентів-розробників. Передбачені підтримка розподіленої групової розробки з боку Web-орієнтованих середовищ, зокрема систем управління версіями проекту, планування та документування процесу розробки, організація взаємодії і комунікації учасників, рецензування та презентація результатів розробки.

 

Тестування і підтримка якості програмного забезпечення
Надання базових знань для підготовки тестувальників програмного проекту. В курсі розглядаються такі теми: – основні поняття тестування: термінологія тестування, відмінності тестування і відладки, фази і технологія тестування, проблеми тестування; – критерії вибору тестів: структурні, функціональні, стохастичні, мутаційний, оцінки покриття проекту; – різновиди тестування: модульне, інтеграційне, системне, регресійне, автоматизація тестування, витрати тестування; – особливості процесу і технології індустріального тестування: планування тестування, підходи до розробки тестів, особливості ручної розробки і генерації тестів, автоматизація тестового циклу, документування тестування, огляди і метрики; – регресійне тестування: особливості і види регресійного тестування, методи відбору тестів, оцінка ефективності.

 

Дизайн і архітектура програмного забезпечення
В курсі вивчаються особливості процесу створення програмного продукту, в якому потребам, бажанням і обмеженням кінцевих користувачів приділяється велике увагу на кожній стадії процесу розробки. Орієнтована на користувача розробка може бути охарактеризована як багатоступеневий процес розв’язку задач, який вимагає, щоб розробники не тільки аналізували і передбачали і, ймовірно, як користувачі, використовували продукт, але також і перевірили достовірність їх припущень щодо поведінки користувача в реальних тестуваннях з фактичними користувачами. Таке тестування необхідне, оскільки для проектувальників продукту часто дуже важко інтуїтивно зрозуміти, хто є новими користувачами їх продукту, і на що може бути схожа крива навчання кожного користувача. Головна мета курсу – навчитись розробляти продукт так, як користувачі можуть, хочуть, або повинні його використовувати, замість того, щоб змусити користувачів змінити свою поведінку для пристосування до продукту.

 

Системне програмування
Курс призначений для знайомства студентів з основними принципами і методами конструювання трансляторів з мов програмування, оволодіння основними методами і засобами програмної реалізації сучасних мов, виділення функцій і задач мовного процесування у інструментальних середовищах розробки програм. На практичних заняттях методи, що розглянуті на лекціях, будуть демонструватися на прикладах реалізації основних методів і алгоритмів компіляції та інтерпретації програм.

 

Методи програмування в середовищі Java
Мова програмування Java й основні технології, що розвиваються на її базі. Типи даних. Основні процедурні та об’єктно-орієнтовані риси. Система виключень. Рефлексія. Колекції. Багатопотоковість. Введення-виведення. Мережні можливості. Робота з базами даних. Програмування графічного інтерфейсу. Виконання практичного проекту: побудова трирівневої інформаційної системи.

 

Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

Системи та методи штучного інтелекту
Основні математичні методи обробки і використання інформації, одержаної при дослідженнях і вивченні різних процесів та явищ. Статистичні методи обробки первинної інформації, різні методи оцінювання параметрів розподілів, одновимірна та багатовимірна регресія, моделі часових рядів, кластерний аналіз.

 

Технологія XML, JavaScript, JQuery
Самостійні дослідження з обраної тематики під керівництвом одного з викладачів кафедри.