Кафедра мережних технологій

Завідувач
Франчук Олег Васильович
кандидат технічних наук, доцент

корпус 3, кімната 223
(044) 425 77 53

Спеціаліст першої категорії
Волкова Аліна Миколаївна

корпус 3, кімната 223
(044) 425 77 53

Глибовець Андрій Миколайович
маґістр з інформаційних управляючих систем та технологій, старший викладач, аспірант, випускник НаУКМА


Дорошенко Анатолій Юхимович
доктор фізико-математичних наук, професор


Кислоокий Володимир Микитович
кандидат технічних наук, доцент


Мілютін Олександр Євгенович
старший викладач

 

Романенко Владислав Геннадійович
маґістр з інформаційних управляючих систем та технологій, старший викладач, випускник НаУКМА


Черкасов Дмитро Іванович
кандидат технічних наук, старший викладач


Яловець Андрій Леонідович
кандидат технічних наук, доцент

 

Анотації курсів

 

Базові мережні технології
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами сучасних мережних технологій. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі пропонується знайомство та робота з поняттями LAN, WAN, Операційною системою Cisco IOS. Також пропонується вивчення поняття мережної адресації за протоколом IP. У курсі розглядаються відомі системи мережної взаємодії TCP/IP а також OSI. Детально розглядаються протоколи маршрутизації (RIP, OSPF, EIGRP) та протоколи транспортного рівня (TCP, UDP).

 

Вступ до Java EE
Даний курс присвячений отриманню основних знань та вмінь з розробки програмних продуктів в рамках платформи Java Enterprise Edition або Java EE. Після прослуховування даного курсу студенти будуть володіти навичками розробки, відлагодження та впровадження складних бізнес систем в рамках платформи Java EE. Студенти ознайомляться з основними технологіями: EJB, JSF, JPA і JWS, будуть мати уявлення про основні архітектурні та проектувальницькі підходи в рамках платформи.

 

Комп`ютерні мережі
У курсі вивчають можливості та структуру глобальної комп’ютерних мереж. Засвоюють базові прийоми роботи в локальній та глобальній мережах. Навчаються користуватися різноманітними сервісними функціями Internet. Набувають практичного досвіду встановлення та адміністрування основних типів серверів та створення Web-сайтів.На практичних заняттях увага студентів акцентується на систематизації ресурсів мережі, опрацюванні можливих проблем доступу до них та найповнішому охопленні інформаційних сервісів усіх наявних типів. Деталі роботи апаратного та програмного забезпечення мережі розглядаються в тій мірі, в якій це необхідно для самостійного налаштування програмного забезпечення та контролю працездатності мережі.

 

Комп`ютерні мережі
Студенти вивчають можливості та структуру глобальної комп’ютерної мережі Internet. Засвоюють базові прийоми роботи в локальній та глобальній мережах. Навчаються користуватися різноманітними сервісними функціями Internet. Набувають практичного досвіду встановлення та адміністрування основних типів серверів та створення Web-сайтів.На практичних заняттях увага студентів акцентується на систематизації ресурсів мережі, опрацюванні можливих проблем доступу до них та найповнішому охопленні інформаційних сервісів усіх наявних типів. Деталі роботи апаратного та програмного забезпечення мережі розглядаються в тій мірі, в якій це необхідно для самостійного налаштування програмного забезпечення та контролю працездатності мережі.

 

Комп`ютерна мережа Інтернет
Структура та можливості глобальної комп’ютерної мережі Internet. Користування основними сервісними функціями Internet й отримання практичних навичок у галузях інформаційного пошуку і створення Web-сторінок в Internet.

 

Агентно-орієнтовані технології програмування
Нові засоби аналізу та створення програмного забезпечення. Основні поняття агентно-орієнтованої парадигми програмування, базові архітектури агентних і мультиагентних систем та механізмів, що дозволяють реалізувати основні властивості агентів (реактивності, проактивності, інтелектуальності, соціальності. Агентно-орієнтоване програмне забезпечення (інформаційні системи, інтерфейсні агенти, промислове застосування), а також мови й інструментальні засоби агентно-орієнтованого програмування (Zeus Agent Building Toolkit, Java Agent DEvelopment Framework тощо).

 

Архітектура прикладних програм рівня підприємства на мові Java
В курсі вивчаються підходи та технології побудови багаторівневих застосувань рівня підприємства з використанням платформи Java Enterprise Edition (Java EE). Студенти отримають практичні навики по розробці відповідних компонент на мові Java. Розглядається сучасні типи архітектури багаторівневих застосувань та історії її розвитку, а саме: Веб-рівень, Веб-сервіси, рівень сервера застосувань, рівень для роботи з базами даних. Розповідається про технології Java EE, призначені для побудови Веб-застосувань: Java Servlet, JavaServer Pages і JavaServer Faces. Розповідається про технологію Web Services, як засіб універсальної взаємодії між застосуваннями на різних програмних платформах. Розглядаються підходи до побудови компонент Enterprise Bean, що розгортаються на сервері застосувань і у яких міститься бізнес-логіка роботи підприємства. Розповідається про технологію по взаємодії з базами даних Java Persistence. Розглядаються питання безпеки при побудові застосувань рівня підприємства, а також основні тенденції та напрямки подальшого розвитку даних технологій.

 

Основи комп`ютерної безпеки
Курс присвячений реалізації технологій захисту мереж, проектуванню і побудові захищених мереж. Надає необхідні знання і практичні навички, необхідні для встановлення, налаштування, експлуатації і перевірки засобів захисту і відповідного програмного забезпечення

 

Архітектура мікропроцесорів
Розглядаються основні етапи розвитку комп’ютерної архітектури та ініціатива Open SPARC (SPARC – Scalable Processor ARchitecture) компанії Sun Microsystem. Аналізується архітектура фон Неймана, структури процесорів RISC та CISC ієрархічна структура пам’яті, пристрої вводу-виводу. Роглядаються приклади мікропроцесорів: Pentium, Ultra SPARC, AMD Opteron, picoJava, ARM, та приклади шин: ISA, PCI, SCSI, USB. Аналізується віртуальна машина Java – JVM, як приклад мікроархітектури. Дається поняття про побудову віртуальної пам’яті, її реалізацію у процесорах Pentium, UltraSPARC. Наводяться приклади операційних систем: Windows NT, FreeBSD, Linux, Solaris. На завершення даються основні поняття, що стосуються сучасної архітектури комп’ютерів паралельної дії.

 

Веб-технології
З часів Web 1.0 і до сьогодні інструменти і технології веб-програмування змінюють одна одну, але базовий набір понять, методів та засобів розробки, розуміння і володіння якими необхідне кожному ІКТ-спеціалісту, залишається незмінним. Саме їм присвячено курс “Веб технології”, в якому зокрема розглядаються історичні передумови, структура і принципи роботи веб, використовувані протоколи і способи адресації, основні проблеми і напрямки розвитку веб-технологій, засоби розробки на стороні клієнта (HTML, CSS, Javascript, Java-аплети, програмні компоненти ActiveX Controls, інтерактивні мультимедійні об’єкти Flash тощо), а також засоби проектування і створення програмного забезпечення веб-сайтів на стороні сервера (мови PHP, ASP.NET, JSP, Python, засоби доступу до баз даних та інші).

 

Основи комп`ютерної безпеки
Курс присвячений реалізації технологій захисту мереж, проектуванню і побудові захищених мереж. Надає необхідні знання і практичні навички, необхідні для встановлення, налаштування, експлуатації і перевірки засобів захисту і відповідного програмного забезпечення

 

Технології розробки веб-порталів
Розглядаються принципи організації, архітектура та сучасні засоби створення веб-орієнтованих інформаційних систем, зокрема корпоративних порталів. Рекомендується попереднє вивчення базових дисциплін з основ програмування, баз даних та Інтернету, а також курсів “Технології веб-програмування та електронної комерції”, “Програмування в .NET”; бажано також курс “Мова програмування Java”.

 

Технологія веб-програмування Ruby on Rails
Курс присвячено новітнім технологіям веб-програмування, реалізованими у фреймворці Ruby on Rails. Ця відносно молода технологія (перша стабільна версія – 13 грудня 2005 року) вже встигла революційно змінити методи веб-програмування і породити чимало фреймворків в інших мовах, зокрема, Django і TurboGears на Python, Catalyst на perl, CakePHP на PHP, Grails (Groovy on Grails) на Java. В рамках даного курсу буде розглянуто основи мови Ruby і детально, на прикладах, розібирано ключові аспекти Ruby on Rails фреймворка.

 

Основи операційних систем
У даному крусі пропонується ознайомитися із базовими принципами роботи найвідоміших операційних систем. Системи сімейства Windows буде представлено на основі ОС MS Windows Server 8. Пропонується ознайомитися із керуванням операційною системою за допомогою оболонки Windows PowerShell. Представлено до розгляду відомі системні служби: IIS та SharePoint. Системи сімейства unix буде представлено на основі ОС FreeBSD. Пропонується на розгляд будова та компіляція ядра системи. Огляд основних системних процесів, рівні запуску, періодичне виконання команд, система портів, система бібліотек, система. Пропонується ознайомитися із керуванням операційною системою за допомогою оболонок bash, zsh, tcsh.

 

Паралельні і розподіленні обчислення
Курс “Паралельні і розподілені обчислення” присвячений основним поняттям паралельних обчислювальних систем, а також методами паралельного програмування. У першій частині курсу розглядаються основні теоретичні передумови паралелізму та програмні примітиви, а у другій – інструменти та технології паралельного програмування. Значну увагу приділено проектуванню коректних та ефективних паралельних програм. Для цього розглядаються узагальнені розв’язки типових задач, так званих патернів проектування, та типових помилок – антипатернів.

 

Локальні мережі
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами комутації у локальних мережах. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі подаються основні можливості із налаштування комутаторів такі як початкові налаштування, налаштування портів, налаштування безпеки, тощо. Також пропонується ознайомитись із протоколом побудови остового дерева локальних мереж STP та його модифікаціями (RSTP, PVST+). Пропонується ознайомитися із принципами проботи відомих протоколів підтримки віртуальних локальних мереж (VLAN) таких як DTP, VTP, а також сервера політик віртуальних локальних мереж VMPS.

 

Основи unix систем
У крусі будуть розглянуті наступні теми: встановлення операційної системи FreeBSD, особливості різних відкритих файлових систем, базове нашатування unix систем, переміщення по каталогам, робота із носіями інформації, служба каталогів unix, створення, видалення, зміна файлів і каталогів, робота з правами для файлів, права для користувача, групи та інших, робота із ядром операційної системи FreeBSD, налаштування, компіляції, директиви компілятора, модулі підтримки апаратного забезпечення, робота із скриптовими мовами програмування: bash, zsh, sh, csh, tcsh, ash та іншіПропонується здобути базові навички автоматизації системних процесів у unix системах: створення резервних копій, під’єднання мережних директорій, періодичне виконання команд, тощо. Робота із системними процесами, система приротетів процесів, запуск процесів, знищення процесів.

 

Прикладне програмування мобільних систем на основі OC Android
Основні підходи до програмування мобільних пристроїв, в першу чергу – мобільних телефонів і смартфонів. За основу береться Мобільна платформа Android. Розглядаються основні підходи до програмування мобільних систем: Основи роботи з графічним інтерфейсом, зв’язок з файловою системою, базами даних на основі orm, мережні з’єднання, клієнт-серверні застосування. Представлено основи роботи із сервісом Google Play. Наведено приклади роботи із зовнішнім API соціальних мереж Twitter та Facebook.

 

Введення в Хмарні технології
Даний курс присвячений сучасним тенденціям в Хмарних технологіях. В ході даного курсу студенти вивчать сучасні хмарні сервіси в сфері електронного документообороту і ведення бізнесу, хмарними IDE, хмарними платформами. Курс присвячений на теоретичне та практичне опанування сучасних технологій, що входять в повсякденне життя спеціалістів ІТ галузі.

 

Розробка клієнт серверних застосувань на Java
Даний курс присвячений аспектам бібліотеки Java SE, що використовуються при розробці клієнт-серверних застосувань. В курсі будуть розглянуті наступні теми: робота з мережею, багато поточність, робота з базами даних, розробка графічного інтерфейсу, особливості командної розробки і використання Git, написання JUnit тестів до проекту. Вивчення даного курсу дозволить вам писати клієнт-серверні бізнес застосування та оволодіти технологіями, що стануть в нагоді в подальшому професійному зростанні.

 

Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

 

Розподілені інформаційні системи
Загальна проблематика розподілених систем, методи та засоби розв’язання основних задач у цій області. Загальна класифікація операційних систем, їхня архітектура й порівняльний аналіз. Розподілена система та її основні властивості. Моделі «клієнт-сервер», «центральний координатор» і «розподілене узгодження». Використання та управління ресурсами комп’ютерів у розподілених системах. Інструментальні засоби створення багатоланкових розподілених додатків на основі таких технологій, як MIDAS, RPS, CORBA та інші. Розв’язання репрезентативних задач.

 

Теоретичні та прикладні аспекти онтологій
Курс присвячений вивченню теоретичних та прикладних аспектів онтологій в Інформатиці. Розглядаються теоретичні підходи до побудови онтологій, та зв’язки з іншими галузями інформаційних систем. В курсі розглядається стандарт OWL для написання онтологій та спеціалізовані редактори онтологій. В рамках курсу студенти отримують навички застосування і побудови онтологій.

 

Глобальна структура Internet
Internet – глобальна інфраструктура XXI ст. Глобальний розподіл IP-адрес. «RIPE» – Європейські IP-мережі, локальні Internet-регістри. Як отримати IP-адреси. Система доменних імен – DNC. Глобальні телекомунікаційні структури. Приєднання Internet сервіс-провайдера до Internet Backbone. Структура регіональних комунікацій Internet сервіс-провайдера. Системи супутникового зв’язку. Мережі Frame Relay.

 

Захищені віртуальні приватні мережі VPN
Створення корпоративних мереж в масштабах підприємства. Інсталяція, конфігурування, моніторинг і відновлення устаткування мережної інфраструктури. Конфігурування EIGRP, OSPF, IS-IS та BGP протоколів маршрутизації. Конфігурування IPv6 та .

 

Імплементація комунікацій голосом через IP та забезпечення QoS
Ознайомлення з основами та новітніми досягненнями у галузі оптимізації сучасних конвергентних мереж, які інтегрують у єдину систему сервіси передачі даних, відео та аудіо інформації з забезпеченням належної якості сервісів (QoS). Розглядаються технології забезпечення якості сервісів на основі моделей DiffServ та AutoQoS. Значна увага приділяється актуальному питанню масштабування безпровідних мереж.

 

Комп`ютерна лінгвістика
Розглядаються сучасні проблеми комп’ютерної лінгвістики. Викладаються питання створення лінгвістичного процесору. Досліджуються проблеми створення тезаурусу довільної предметної області. Розглядається структура тезаурусу. Вивчаються етапи попереднього, морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного аналізу природно-мовного тексту засобами лінгвістичного процесору.

 

Декларативне програмування та розробка баз знань
Викладаються теоретичні та прикладні основи розробки баз знань (БЗ) за допомогою нової технології подання та обробки знань – СЛМ-технології. Вивчається нова модель подання знань – логіко-обчислювальна семантична мережа (ЛОС-мережа), що дозволяє подавати як чіткі, так і нечіткі знання. Вивчається метод прямого виводу на ЛОС-мережі. Викладаються питання статичної верифікації та емпіричного тестування знань, поданих у ЛОС-мережі. Надаються приклади застосування СЛМ-технології для створення БЗ у різних предметних областях.

 

Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.

 

Декларативне програмування та розробки баз знань
Студенти знайомляться з теоретичними та прикладними основами розробки баз знань (БЗ). Обговорюються основні проблеми, що стосуються сучасного стану розвитку технологій розробки та застосування систем декларативного програмування.

 

Мережна маршрутизація
Розгортання кампусної локальної мережі. Вибір і імплементація сервісів Cisco IOS для побудови надійних масштабованих багаторівневих комутованих локальних мереж. Областями зосередження уваги є VLANs, Spanning Tree Protocol, безпровідний доступ клієнтів, мінімізація втрачання сервісу та мінімізація несанкціонованого доступу до даних у кампусній мережі.

 

Базові мережні технології
Дослідження проблемного питання яке має елементи наукового пошуку та практичного розв”язання важливої проблеми. Вимагає поглиблених та систематизованих теоретичних знань, виявлення здатності випускника самостійно обрати і проаналізувати наукову і практичну пролему та зробити відповідні наукові та практичні висновки і узагальнення.