Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Процедурне програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Курс програмування мовою С слугує двом головним цілям від-повідно до того особливого місця, яке мова С посідає в сучасному програмуванні. Перш за все, мова С – це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівн я, на-приклад бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С – це оволодіння іншою що до реалізованої у мові Паскаль моделлю обчислень, а саме машинно-орієнт ованою, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. З іншого боку, мова С – це крок у напрямку С++. Курс готує до переходу в об’єктно-орієнтовану парадигму програму-вання з використанням мультипарадигменної мови С++. Тому головними особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам’яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, класифікація типів передачі па-раметрів та результатів, використання механізмів розширення області визначення функцій і операцій. Мета курсу – довести процедурно-орієнтовану парадигму до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем із використанням впорядкованих за рівнями об’єктно-орієнтованих абстракцій із гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.
структура
Триместр 3
Кредити: 5 кредити ЄКТС
Навантаження: 4 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук