Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Вибрані питання програмної інженерії
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу полягає у розвиненні і закріпленні вмінь самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії; оволодінням методами аналізу і рецензування програмного коду, складеного на основі об’єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців. Для вивчення курсу необхідне попереднє вивчення “Методів об’єктно-орієнтованого програмування”. Курс проходить у вигляді наукового семінару, кожен учасник якого самостійно реферує обраний розділ або статтю і готує наукову доповідь. Доповідь супроводжується презентацією, попередньо розміщеною на порталі семінару, і ілюструється підготовленим автором програмним кодом. Для кожної доповіді, крім доповідача, призначається рецензент, завдання якого полягає у сприянні підвищенню якості доповіді, пошуку додаткових джерел, демонстраційних матеріалів. Література для реферування і теми доповідей визначаються залежно від інтересів учасників на установчому занятті.
структура
Триместр 6
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 2 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук