Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Алгебра та геометрія (ПМ)
Кафедра: Математики
У курсі даються базові знання з основних алгебраїчних структур. Докладно розглядаються комплексні числа. Вивчаються криві другого порядку (гіпербола, парабола, еліпс). Далі системи лінійних рівнянь, матриці, лінійні векторні простори. Вивчаються канонічні форми лінійних операторів у різних векторних просторах, Жорданова нормальна форма матриці. Вивчаються білінійні та квадратичні форми, евклідові та унітарні простори. У курсі вивчаються основи теорії чисел на прикладі кільця цілих чисел, кільця многочленів над полем. Спочатку розглядається подільність чисел, алгоритм Евкліда, теорема Ейлера, Китайська теорема про лишки. У другій половині курсу вивчається подільність в кільці многочленів, терема Безу, схема Горнера, арифметика скінченних полів.
викладачі
лекції
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук